Betalingen door olie- en gasbedrijven

Olie- en gasbedrijven die deelnemen aan het EITI rapporteren, in het kader van het EITI, de volgende betalingen per kalenderjaar aan de overheid:

Betaalstromen

Betaald door

Betaald aan

Vennootschapsbelasting

Alle bedrijven

Belastingdienst

Winstaandeel, oppervlakterecht en cijns

Vergunninghouders

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) (via de Belastingdienst)

Winstuitkering en dividend

Energie Beheer Nederland (EBN)

Ministerie van EZK

Retributies

Vergunninghouders

Ministerie van EZK en Staatstoezicht op de Mijnen

Oppervlakterechten, cijns en retributies worden per vergunning betaald; retributies worden per activiteit betaald. Vennootschapsbelasting en winstaandeel worden betaald over de geconsolideerde resultaten van het bedrijf, net als het dividend en de winstuitkering van Energie Beheer Nederland (EBN).

Kijk hier voor de cijfers van de aardgasbaten.

Rapportage op project-niveau

EITI-data moeten worden gespecificeerd naar bedrijven, overheidsinstanties en inkomstenstromen. De NL-EITI MSG (multi-stakeholdersgroep) heeft besloten een drempelwaarde in te stellen. Deze waarde is gebaseerd op het Besluit rapportage van betalingen aan overheden van 10 november 2015 en de Europese jaarrekeningrichtlijn van 2013 (Richtlijn 2013/34/EU).

  • Volgens deze regelgeving moet “onder een project [...] worden verstaan, de operationele activiteiten die worden beheerst door één enkele overeenkomst of één enkele licentie, huurovereenkomst, concessie of soortgelijke juridische overeenkomsten, en die de basis voor betalingsverplichtingen ten aanzien van een overheid vormen. Indien een veelvoud van dergelijke overeenkomsten van dien aard wezenlijk met elkaar zijn verbonden, moet dit niettemin als een project worden beschouwd.”
  • Bovendien bepaalt EU-richtlijn 2013/34/EU het volgende: “Ondernemingen die actief zijn in de winningsindustrie of in de houtkap van oerbossen, dienen niet te worden verplicht betalingen uit te splitsen en toe te rekenen op basis van een project, indien die betalingen verricht zijn met betrekking tot verplichtingen die hun eerder op het niveau van de entiteit dan op projectniveau worden opgelegd. Indien bijvoorbeeld een onderneming meer dan één project in een gastland heeft, en de regering van het gastland vennootschapsbelastingen op de onderneming heft met betrekking tot het totale inkomen van de onderneming in het land en niet met betrekking tot een specifiek project of een specifieke activiteit aldaar, zou het de onderneming toegestaan zijn de daaruit voortvloeiende betaling(en) van vennootschapsbelastingen te vermelden zonder een bepaald project dat met de betaling verband houdt, te specificeren.”

Daarom worden alle betaalstromen die binnen de reconciliatiescope (afgesproken marge) vallen, naar projecten uitgesplitst, behalve:

  • Vennootschapsbelasting, winstaandeel, staatsaandeel en Aanvullende Betaling. Deze belastingen worden op entiteitsniveau (per organisatie) betaald en niet op projectniveau; daarom kan hierover niet per project worden gerapporteerd.
  • Dividenden: de dividenden die Energie Beheer Nederland (EBN) aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) betaalt, worden op basis van de jaarwinst berekend; daarom kan hierover niet per project worden gerapporteerd.
  • Staatsdeelneming en vergoedingen van het kostenaandeel van EBN. Er kan niet per project worden gerapporteerd over de inkomsten uit de verkoop van koolwaterstoffen die van GasTerra, de operators en andere klanten worden ontvangen en over de vergoedingen van het kostenaandeel van EBN aan de operators. Deze informatie is overigens ook niet op te roepen via het informatiesysteem van EBN. 

Voor de ontvangsten van en vergoedingen aan de NAM is echter afgesproken dat EBN en de NAM hun gegevens als volgt zullen opsplitsen en in de reconciliatie zullen gebruiken:

  • Groningen: ontvangsten in verband met het aandeel van EBN in de gasbaten uit het Groningenveld;
  • Vóór 1965 verleende vergunningen: ontvangsten in verband met inkomsten uit olie, condensaat, zwavel en andere koolwaterstoffen, of inkomsten uit ondergrondse opslagen; en
  • Na 1965 verleende vergunningen: ontvangsten in verband met inkomsten uit olie, condensaat, zwavel en andere koolwaterstoffen, of inkomsten uit ondergrondse opslagen.

Voor de betaalstromen die per project gerapporteerd moeten worden, zijn de  rapportageformulieren aangepast. Zo kunnen de veldnaam en het vergunningsnummer worden aangegeven. In de tabel is te zien welke betalingen op projectniveau gerapporteerd moeten worden. Hierbij is ‘X’ niet gerapporteerd op projectniveau; en ‘√’ wel gerapporteerd op projectniveau.

Betaalstroom

Betaald aan

Gerapporteerd op projectniveau

Vennootschapsbelasting

Belastingdienst

X

Winstaandeel

Belastingdienst

X

Oppervlakterecht

Belastingdienst

Cijns

Belastingdienst

Staatsaandeel

EZK

X

Aanvullende Betaling

EZK

X

Meeropbrengstregeling (MOR)

EZK/NAM

Dividenden

EZK

X

Retributies

EZK/SodM

Staatsdeelneming

EBN

X

Vergoeding kostenaandeel EBN

EBN

X

Bron: BDO