Kerngegevens

De hier genoemde kerngegevens zijn afkomstig uit het jaarverslag 2019 ‘Delfstoffen en aardwarmte in Nederland.

Aardgas- en aardolievoorraad

De raming van de aangetoonde aardgasvoorraad per 1 januari 2020 bedraagt 172 miljard Nm3.

Hiervan bevindt zich 18 miljard Nm3 in het Groningen gasveld. Deze verlaging ten opzichte van 1 januari 2019 is toe te schrijven aan de afwaardering van de Groningen reserves (40 miljard Nm3), productie (29 miljard Nm3 ) en herevaluaties in de kleine velden (5 miljard Nm3). De kleine velden op het Nederlands staatsgebied op land (territoir) bevatten 49 miljard Nm3 aan reserves aardgas en die op het Nederlands staatsgebied op zee (het continentaal plat) 66 miljard Nm3. De aangetoonde aardolievoorraad per 1 januari 2020 bedraagt 21,9 miljoen Sm3, waarvan 13,6 miljoen Sm3 in olievelden op het Nederlands territoir en 8,3 miljoen Sm3 in velden op het continentaal plat.

Aardgaswinning

In 2019 bedroeg de aardgasproductie uit de Nederlandse gasvelden 29,4 miljard Nm3. De gasvelden op het territoir produceerden 19,6 miljard Nm3. Van deze productie kwam 4,0 miljard Nm3 uit kleine velden en 15,6 miljard Nm3 uit het Groningen gasveld. De gasvelden op het continentaal plat produceerden 9,8 miljard Nm3. De totale productie in 2019 is daarmee 16,2 % lager dan in 2018. Zie Hoofdstuk 3 voor details.

Aardoliewinning

In 2019 werd in totaal 0,90 miljoen Sm3 aardolie gewonnen, 15,3% minder dan in 2018. De velden op land produceerden 0,41 miljoen Sm3, een daling van 18,6% vergeleken met 2018. De productie op het continentaal plat bedroeg 0,49 miljoen Sm3, een daling van 12,4%. De olieproductie in 2019 bedroeg gemiddeld 2.468 Sm3 per dag. Zie Hoofdstuk 3 voor details.

Opslag

In 2019 is er één nieuwe opslagvergunning verleend, voor de permanente opslag van zout water. Twee vergunningaanvragen uit eerdere jaren zijn nog in behandeling. Zie Hoofdstuk 4 voor details.

Aardwarmte

Er is in 2019 1 aardwarmteboring gerealiseerd, waarmee er 1 productie-installatie bij is gekomen. Het totaal aan productie-installaties bedraagt nu 25, waarvan er 21 operationeel zijn. De cumulatieve gerapporteerde jaarproductie in 2019 bedraagt 5,6 PJ. Zie Hoofdstuk 5 voor details.

Steenzout

Per 1 januari 2020 waren er 16 winningsvergunningen en waren er geen opsporingsvergunningen van kracht. Er loopt één aanvraag voor een winningsvergunning uit een eerder jaar. Er zijn drie nieuwe zoutontwikkelingsputten geplaatst. De productie van steenzout in 2019 bedroeg 5,9 miljoen ton. Zie Hoofdstuk 6 voor details.

Steenkool

In 2019 hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan m.b.t steenkoolwinning. Het aantal

winningsvergunningen dat van kracht is bedraagt vijf. Zie Hoofdstuk 7 voor details.

Vergunningen koolwaterstoffen

Op het Nederlands territoir zijn nog 5 aanvragen voor opsporingsvergunningen en 2 voor

winningsvergunningen in behandeling. In 2019 is 2 keer een verlenging toegekend aan een opsporingsvergunning. Er is 1 winningsvergunning gesplitst en 1 verkleind.

Op het continentaal plat zijn 14 opsporingsvergunningen en 4 winningsvergunningen in behandeling. In 2019 is 13 keer een verlenging toegekend voor een opsporingsvergunning op het continentaal plat en viermaal voor een winningsvergunning.

In 2019 is er één winningsvergunning verleend op het continentaal plat; N4, N5 & N8 voor ONE-Dyas. Er zijn vier winningsvergunningen verlengd en vier in omvang beperkt. Zie Hoofdstukken 8 en 9 voor details.

Vergunningen aardwarmte

In 2019 zijn 15 nieuwe aanvragen gepubliceerd voor opsporingsvergunningen voor aardwarmte. Er werden 18 opsporingsvergunningen verleend. Elf opsporingsvergunningen zijn verlengd en vier opsporingsvergunningen zijn vervallen of ingetrokken. In 2019 zijn vier nieuwe aanvragen voor winningsvergunningen ingediend. Er zijn in 2019 10 nieuwe winningsvergunningen voor aardwarmte verleend. Zie hoofdstuk 8 voor details.

Boringen koolwaterstoffen

In totaal zijn in 2019 14 boringen naar olie en gas verricht op het territoir en continentaal plat, 1 meer dan in 2018. Van de vier exploratieboringen hebben allen gas aantroffen. Er zijn zeven productieboringen gezet. Zie Hoofdstuk 12 voor details.