Nexstep

Om het hergebruik van de infrastructuur en samenwerking in de ontmanteling van de olie- en gasinfrastructuur in Nederland te stimuleren, heeft Energie Beheer Nederland (EBN)  in oktober 2017 het Nationaal Platform voor Hergebruik & Ontmanteling Nexstep opgericht. Dit met steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en in samenwerking met de Nederlandse olie- en gasindustrie (vertegenwoordigd door NOGEPA).

Wat doet Nexstep

Nexstep coördineert, faciliteert, stimuleert en versnelt de agenda voor hergebruik en ontmanteling van olie- en gasinfrastructuur in Nederland. Nexstep wil door onderlinge samenwerking van partijen de kosten voor het afsluiten van putten en ontmantelen van infrastructuur met 30% verminderen. Dit door het delen van kennis en de inzet van innovatieve technologie. Randvoorwaarde blijft dat de ontmanteling op een veilige manier gebeurt en de milieubelangen worden gewaarborgd.

Nexstep is opgericht naar aanleiding van aanbevelingen in het ‘Masterplan for Decommissioning & Re-use’ in november 2016. Dit Masterplan werd opgezet door EBN (vertegenwoordiger van de Staat), NOGEPA (vertegenwoordiger van de olie- en gasbedrijven) en IRO (vertegenwoordiger van de service-industrie). Dit Masterplan richt zich in eerste instantie op de infrastructuur op zee, omdat decommissioning zich daar het eerste aandient. Voor de installaties op land gelden andere omstandigheden. Hier hebben de grondeigenaren afspraken gemaakt met de operators over het opruimen van de infrastructuur aan het einde van hun economische levensduur. Het beleid rond het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken wordt nog nader uitgewerkt in Mijnbouwwet, -besluit en -regeling (zie Wettelijk kader).