Subsidies Duurzame Energie (RVO)

Het stimuleren van duurzame energie is een belangrijke pijler van het klimaatbeleid van de overheid.

SDE+

Met de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)  stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De SDE+ richt zich op bedrijven en (nonprofit‑)instellingen die duurzame energie willen produceren.

De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 8, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de technologie.

Onderstaand figuur geeft de omvang weer van de voor SDE+ beschikbare budgetten in de periode 2011 – 2020, dat aan verschillende technologieën voor het opwekken van duurzame energie als verplichting is toegekend. Op het moment van toewijzing (het moment waarop de verplichting bij afgeven van de beschikking wordt aangegaan) is de met het project op te wekken energie nog niet gerealiseerd. Betaling vindt plaats op basis van de daadwerkelijke productie.

Beeld: ©RVO
Bron: RVO

Verplichtingenbudget per technologie in verschillende SDE+-rondes (in mln. euro)

Voor 2019 was er een budget van exact 10 miljard euro beschikbaar, dat evenredig was verdeeld over een voor- en najaarsronde. Hiervan is uiteindelijk 8,9 miljard aan verplichtingen toegekend. In tegenstelling tot de voorjaarsronde werd de ronde in het najaar van 2019  aanzienlijk overbevraagd. Het resultaat was dat het volledige budget als verplichting is aangegaan.

De voorjaarsronde van de SDE+ 2019 kende een verplichtingenbudget van 5 miljard euro. In totaal zijn er 4.864 beschikkingen afgegeven voor een bedrag van 3,9 miljard euro. De verdeling hiervan was als volgt: 4.784 projecten voor hernieuwbare elektriciteit (2,9 miljard euro), 72 projecten voor n hernieuwbare warmte en warmtekrachtkoppeling (659 miljoen euro) en 8 projecten voor hernieuwbaar gas (373 miljoen euro).

De najaarsronde van de SDE+ in 2019 kende eveneens een verplichtingenbudget van 5 miljard euro. In totaal zijn er 1.160 beschikkingen afgegeven en is het volledige budget toegekend. In de najaarsronde was de verdeling als volgt: 1.086 projecten voor hernieuwbare elektriciteit (3,1 miljard euro), 70 projecten voor hernieuwbare warmte (1,8 miljard euro) en 4 projecten voor hernieuwbaar gas (0,1 miljard euro).

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)  is meer informatie te vinden over de SDE en de SDE+, waaronder een overzicht van alle SDE+-projecten met een subsidiebeschikking. Per project is onder andere het vermogen van de installatie en het verleende subsidiebedrag weergegeven.

Energieonderzoek- en innovatie

Naast de subsidie voor het opwekken van duurzame energie, wordt er ook geld vrijgemaakt voor energieonderzoek en ‑innovatie.  

De afkorting IEA, die wordt genoemd in de Monitor Publiek gefinancierd energieonderzoek, staat voor International Energy Agency (Nederlands: Internationaal Energieagentschap).

Hoeveel geld investeert de rijksoverheid jaarlijks in energieonderzoek? En in welke thema’s? En in welke typen onderzoek? Dat staat in de jaarlijkse Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek. RVO stelde deze monitor samen in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Deze monitor laat zien hoeveel geld de rijksoverheid in 2019 heeft geïnvesteerd in energieonderzoek. En ook welke partijen (bedrijven en kennisinstellingen) deze investeringen hebben ontvangen. Verder maakt de monitor inzichtelijk hoe de publieke investering over de verschillende typen onderzoeken en de energiethema’s is verdeeld.

Verdeling publieke bestedingen aan energieonderzoek en -innovatie volgens de IEA-themaverdeling

Beeld: ©RVO
Bron: RVO, Monitor Publiek Gefinancierd Energieonderzoek 2019

Highlights 2019

In 2019 is er binnen de regelingen van de Rijksoverheid € 287 miljoen aan publiek geld geïnvesteerd in energieonderzoek en -innovatie. Dit is een flinke stijging ten opzichte van voorgaande jaren doordat er meer budget beschikbaar was in 2019. De verandering van de Demonstratie Energie Innovatie regeling (DEI) naar de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie regeling (DEI+) is verantwoordelijk voor een toename van ongeveer € 37 miljoen. Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er ongeveer € 12 miljoen geïnvesteerd in circulaire economie (recycling en hergebruik) en ongeveer € 35 miljoen in de Demonstratieregeling klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI).

Stijging in investeringen in demonstratie

Van deze € 287 miljoen in 2019 werd 45% (€ 130 miljoen) geïnvesteerd in energiebesparing, 28% (€ 81 miljoen) in onderzoek naar energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen en 5% (€ 14 miljoen) in onderzoek naar waterstof en brandstofcellen. Ten opzichte van 2018 is er in 2019 met name een stijging te zien in investeringen in demonstratie zoals de hierboven genoemde DEI+- en DKTI-regelingen. Voor fundamenteel onderzoek en industrieel onderzoek is in dezelfde periode een daling te zien. Investeringen in experimentele ontwikkeling en haalbaarheidsonderzoek bleven nagenoeg gelijk.

Geldstroom van overheid naar praktijk

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is de grootste financier van energieonderzoek met een bijdrage van 50% (€ 143 miljoen) van de totale publieke bijdrage. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties volgt met 18% (€ 52 miljoen). De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (investeren respectievelijk 16% (€ 46 miljoen) en 12% (€ 33 miljoen).

Voor meer informatie over subsidies en initiatieven die worden uitgevoerd door RVO in het kader van de energietransitie, kijkt u op de website van RVO.