Uiteindelijk belanghebbende

De afkorting UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ of uiteindelijk belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming of rechtspersoon die in Nederland is opgericht.

De definitie van een UBO is nader uitgewerkt in artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) 2018.

Op grond van de (gewijzigde) vierde Europese anti-witwasrichtlijn moeten alle EU-lidstaten een register bijhouden met UBO’s van  vennootschappen en andere juridische entiteiten. Doel van deze richtlijn is voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.

In Nederland werken het ministerie van Financiën, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat sinds 2015 gezamenlijk aan de implementatie van de nationale UBO-wetgeving.

De Implementatiewet waarin de oprichting van het UBO-register is geregeld, is op 27 september 2020 in werking getreden.

Alle wetgevingsstukken in het kader van de UBO-implementatie zijn te vinden via de Eerste Kamer der Staten-Generaal. In de memorie van toelichting wordt onder andere ingegaan op de betrokken stakeholders,  de consultatiereacties en adviezen van adviesorganen. 

De  consultatie  zelf  van de wet en het besluit met reacties is hier  en hier te vinden.

Het register waarin de UBO-informatie wordt opgenomen is onderdeel van het handelsregister en wordt beheerd door de Kamer van Koophandel. Een deel van de UBO-informatie, zoals de naam en de aard en omvang van het gehouden belang, is via het register openbaar toegankelijk. Daarnaast is een deel van de informatie, zoals het adres en onderliggende documenten, alleen toegankelijk voor bevoegde autoriteiten en de FIU-NL. Voor de bescherming van de privacy van de UBO’s zijn waarborgen opgesteld.

Juridische entiteiten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden en registreren van hun UBO’s. In het register moeten hiervoor gegevens en onderliggende documenten worden aangeleverd, zie artikel 15a van de Handelsregisterwet 2007. Op onvolledige of onjuiste opgave van UBO’s staan bestuursrechtelijke (Handelsregisterwet 2007) en strafrechtelijke (Wet op de economische delicten) sancties. Wwft-instellingen (de poortwachters) zijn verplicht om in het kader van hun cliëntenonderzoek het register te raadplegen en ontdekte discrepanties tussen hun eigen gegevens en de gegevens in het register te melden. Een terugmeldverplichting geldt ook voor bevoegde autoriteiten. Dat is het geval als en voor zover een terugmelding de uitoefening van de wettelijke taak of bevoegdheid niet onnodig doorkruist.

In het UBO-register staan, afhankelijk van de rechtsvorm, onder meer natuurlijke personen geregistreerd met aandelen, stemrechten of eigendomsbelang van meer dan 25%. Het belang van deze personen is weergegeven in bandbreedtes: groter dan 25%-50%, groter dan 50%-75% en groter dan 75%-100%.

Vanaf 27 september 2020 zijn in Nederland opgerichte juridische entiteiten verplicht om de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) in het UBO-register van de Kamer van Koophandel te registreren. Juridische entiteiten die voor deze datum reeds bestonden hebben tot 27 maart 2022 om aan de registratieplicht te voldoen.

Op de website van de Kamer van Koophandel kunt u meer lezen over UBO en het doen van een opgave.