Wat doet NL-EITI?

NL-EITI is het transparantie initiatief voor de delfstoffenwinning in Nederland.

Doelstelling NL-EITI:

Het NL-EITI richt zich op het toegankelijk maken van feitelijke informatie over de delfstoffenwinning in Nederland. Dit betreft ook de opbrengsten daarvan voor de delfstoffenindustrie en de Nederlandse overheid. Het NL-EITI wil daarmee bijdragen aan het maatschappelijke debat over de betekenis van de delfstoffenindustrie voor de Nederlandse samenleving.

De natuurlijke hulpbronnen van een land kunnen bijdragen aan de economische en sociale ontwikkeling van het land. Om de bevolking te laten profiteren van de inkomsten uit hun delfstoffen, zijn goed werkende organisaties en transparante processen nodig. Het ‘Extractive Industries Transparency Initiative -EITI’ is de wereldwijde standaard voor verantwoordelijk beheer en bestuur van olie, gas en andere delfstoffen.

Nederland sloot zich aan bij de wereldwijde standaard in 2018. NL-EITI is een belangrijke stap naar meer transparantie in Nederland. Bekijk de geschiedenis van NL-EITI onderaan deze pagina.

Multi-stakeholdergroep

Vertegenwoordigers van de overheid, industrie en maatschappelijke organisaties vormen een multi-stakeholdergroep (NL-EITI MSG) voor NL-EITI. De groepsleden komen ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Ze beslissen welke delfstoffen, aanvullende energiebronnen, belastingen en heffingen belangrijk zijn. De besluiten worden pas genomen, als alle leden het ermee eens zijn.

Leden NL-EITI MSG

Afstemmen inkomsten en betalingen

Een belangrijk doel van NL-EITI is de reconciliatie van betaalstromen. Dat betekent het afstemmen van inkomsten en betalingen. De winningsbedrijven maken vrijwillig hun betalingen aan de overheid bekend, en de verantwoordelijke overheidsorganisaties hun inkomsten. Die bedragen moeten hetzelfde zijn. Een onafhankelijke accountant vergelijkt alle bedragen.

Bekijk de rapporten en verslagen

Waarom doen belangengroepen mee aan NL-EITI?

Bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid laten hiermee zien dat ze hun verantwoordelijkheid nemen voor een makkelijk te controleren beheer van delfstoffen. Geïnteresseerde inwoners krijgen hiermee toegang tot informatie die eerder niet of moeilijk te vinden was. Zij kunnen dan makkelijker de verantwoordelijke partijen bij de overheid en de industrie om uitleg vragen. Ook kunnen inwoners en belangengroepen de overheid en industrie op hun verantwoordelijkheid wijzen.

Bijdrage aan maatschappelijk debat

NL-EITI draagt waar nodig bij aan het maatschappelijk debat in Nederland. Dit debat gaat voor een belangrijk deel over het stoppen met (subsidies voor) fossiele bronnen, en het ontwikkelen van een duurzaam energiesysteem in Nederland. Daarom zoekt de MSG naar een effectieve manier om de gegevens, over met name olie en gas, in een bredere context te plaatsen.

De NL-EITI MSG wil duidelijk krijgen hoe we:

  • de maatschappelijke kosten en baten het beste kunnen omschrijven;
  • de data voor de verschillende energiebronnen vergelijkbaar kunnen maken;
  • kunnen aansluiten bij bestaande bronnen en initiatieven.

De MSG heeft niet de mogelijkheden en de ambitie om dit op eigen kracht voor elkaar te krijgen. De MSG kan dit proces wel versnellen, zoals de MSG dat ook heeft gedaan voor transparantie over de delfstoffenwinning in Nederland.

NL-EITI brengt overheid, industrie en maatschappelijke organisaties bij elkaar, voor een
betere en opbouwende dialoog over het gebruik van delfstoffen en aanvullende energiebronnen.

Geschiedenis EITI en NL-EITI